Medezeggenschap 


Medezeggenschap betekent dat ouders, leerlingen en personeel meepraten, meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken in scholen. In de geest van de wet op de medezeggenschap (WMS) is bij scholengroep Penta de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Dit houdt in dat iedere school een eigen deelraad heeft waar zaken die op schoolniveau belangrijk zijn, aan de orde komen. De deelraden bestaan voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders/leerlingen.  

Naast de deelraden kent Penta een groeps-MR die bestaat uit acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen. Iedere deelraad levert twee leden aan de Groeps-MR (een personeelslid en een ouder of leerling). In de Groeps-MR op Penta-niveau komen zaken aan de orde die de scholen overstijgen en/of van belang zijn voor de gehele scholengroep. Zowel de deelraden als de Groeps-MR hebben advies- of instemmingsrecht op voorgenomen beslissingen van directies dan wel de algemene directie. Ook hebben de raden recht op informatie over zaken die de scholen betreffen. Zie voor meer informatie over instemming- en adviesrecht MR de wet op de medezeggenschap:

wetten.nl - Regeling - Wet medezeggenschap op scholen - BWBR0020685 (overheid.nl)